Literacy, Wow!

Jan 23 2012

Okkultisme

Her er en tekst + et bilde jeg lagte i fjor i forbindelse med et tidsskrift på UiS, som ikke har kommet ut enda.

We place no reliance

On Virgin or Pigeon;

Our method is Science,

Our aim is Religion.

-Aleister Crowley1

Da jeg var 18 år gammel leste jeg en roman av Robert Anton Wilson og Robert Shea. The Illuminatus! Trilogy. En bok om konspirasjonsteorier, okkultisme, verdens undergang, en høyreist nordmann i en gyllen ubåt, hvor Dutch Schultz’ siste ord ikke er feberfantasiene til en døende mann, men profeti. Hvor Aleister Crowley var alt han egentlig ville være i virkeligheten og hvor karakterene bokstavelig talt ender opp med å gå inn og ut av boken. Denne romanen eksemplifiserer moderne okkult tankegang på en briljant måte, ved å fokusere på handlingen, tanken og fiksjonen som det som driver mennesket, og den vekket en nysgjerrighet i meg. Virker det? Hvorfor virker det, isåfall? Hvorfor kan så smarte mennesker argumentere for at dette funker på en så vitenskapelig og avmålt måte, at det virker som de nesten ikke tror på det selv, og hva betyr det i såfall? I dokumentaren «Grant Morrison: Talking with Gods» forteller intervjuobjektet Grant Morrison om hvordan han i ungdommen pleide å lese tarotkort for vennene sine, og hvor ofte han hadde rett. Det eneste problemet var bare at han ikke hadde noen anelse om hvordan man leste tarotkort og bare sa ting som falt han inn der og da. Hvordan bare vet de at dette her fungerer?

Begynnelsen

For å vite nøyaktig hvor dette tøyelige synet på virkeligheten kommer fra, må en langt tilbake. Det begynner med gnostisismen. Gnostisismen har sitt opphav i Platon og senpersisk magisk tenkning. De grunnleggende prinsippene bak gnostisisme er at den religiøse sannheten ligger i individet, ikke hos et religiøst overhode.2 Gnostisismen startet synkretisk, det vil si at den tok elementer fra flere religioner og satte de sammen til et trossystem med fokus på individet. Den tok elementer fra østlige religioner, med at den satte fokus på å bryte sirkelen med gjenfødelse og oppnå gnosis eller opplysning. Det er to elementer ved gnostisismen som går igjen i vestlig, moderne okkultisme; det at den religiøse sannheten ligger i individet, det er bare å finne frem til den, og demiurgen.3

Kanskje den første av de moderne, vestlige ordenene som virkelig satte fokus på okkultisme og magi som selvutvikling var Det Gyldne Daggry. En orden stiftet av frimurere og rosenkreutzere og den eneste ordenen på den tiden som tillot kvinner adgang og medlemskap. De arbeidet først og fremst for å skape en vestlig form for magi. De hentet idéer fra teosofien og hinduismen og brukte tantrisme4 aktivt. De fokuserte mer på studier enn ritualer og magisk arbeid. Denne endringen fra magi som verktøy for å oppnå en forståelse for den høyere autoritet, til et selvstendig studie med fokus på kunnskap for selvutvikling, førte til en internalisering av magien. Ytre virkninger var ikke lenger målet, det var personlighetsutviklingen og forståelse for magien og verden som var målet. Ritualene skulle styrke og utvikle enkeltmenneskets vilje, mentale styrke og indre balanse.

En av det 20. århundres mest kjente okkulte skikkelser, Aleister Crowley, var en foregangsperson i utviklingen av Det Gyldne Daggry sine idéer om magi som selvutvikling. Hans aksiom, «gjør hva du vil, er hele loven,» sammen med O.T.O.s aksiomer «gjør hva du vil skal være hele loven» og «kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje,» sier mye om den religiøse filosofien hans. Fokuset på individualitet, selvrealisering og egen vilje er ikke en form for barnslig egoisme. Han snakker om en moden og ansvarlig vilje, som må balanseres med kjærlighet for medmennesker for å fungere. Det å kombinere og balansere de to, er reell frihet. I O.T.O. og Crowleys filosofi ser man også de første okkulte antiautoritære strømningene. Enkelte O.T.O.-losjer mener at vi lever i Horus’ tidsalder.5 Crowleys liv er i seg selv en lang rekke tabubrudd og antiautoritære opprør. Han var åpen rusmisbruker, snakket veldig høyt om sex og levde et utsvevende liv som datidens «antikrist». Denne antiautoritære holdningen kommer godt frem i hans lære om Thelema.6 Han startet et thelemisk «anti-kloster», hvor medlemmene skulle utøve sin frihet og vilje istedet for å være underlagt arkaiske og strenge regler, som i blant annet kristne klostre.

Sist i denne trekanten av moderne, vestlig okkultisme har vi Gurdjieff. Han anså seg selv som en slags vestlig guru. Hans lære bestod av dans, bevegelse, hardt arbeid og samtaler. Målet var å utvikle sin egen sjel og okkulte evner. Han kalte sin lære Den fjerde vei eller Det slue menneskets vei. Den har man selv ansvaret for å gå, og den går man i dagliglivet. En er ikke tilbaketrukket i kloster. Den er som tantrismen til Det Gyldne Daggry basert på kroppslige og praktiske erfaringer. Filosofien hans er også veldig synkretisk, hans fjerde vei er en blanding av de tre andre veiene.7

Erisianere og postmodernisme

Det sies at postmodernismen har et erkjennelsesproblem. Vitenskapsfilosofien forsvant ned i nihilismen etter Popper og Feyerabend kom frem til at ingenting kan bevises og ingenting kan falsifiseres og absolutt viten er uoppnåelig. Vi har alle et utgangspunkt, vår egen kontekst, begrepsapparat og konstruerte identitet. Alt vi mener og er, er konstruert av fragmenter fra en kompleks og uforståelig helhet. Hvor faller religionene i dette puslespillet? De som tilbyr oss absolutt kunnskap og sannhet? Det er det som er målet til Erisianismen. Gi verden en relativistisk religion, hvis verdenssyn står i stil med vitenskapen. Det er fokus på ambivalens og usikkerhet i tekstene i Principia Discordia8 og religionen fremstår som en slags universell «open source»-religion som ikke eksluderer noe. Erisianismen vektlegger kaos. Det er om ikke like viktig, så viktigere enn orden er i universet. Kaos medfører energi og dynamikk, og om man tar til seg de kaotiske delene av livet og tilværelsen vil en kunne oppleve et mer energisk og dynamisk liv. Det viktigste ritualet i erisianismen er å spise pølse hver fredag. Det bryter deres eneste tabu, som blir beskrevet i «skapelsesberetningen» til religionen.9 I tillegg til at det bryter deres eget tabu, bryter det også tabuer til de fire store verdensreligionene.10

Erisianisme og kaosmagi er tett knyttet opp mot hverandre. Kaosmagikere har et syn på verden som er sterkt inspirert av erkjennelsesproblemet til postmoderne tankegods, og det ene aksiomet til erisianerne: «Virkeligheten er den opprinnelige Rorschach-testen. Sannelig. Slik er det,»11oppsummerer hvordan kaosmagikere ser verden. Den er åpen for tolkning, fordi vi har alle konstruert oss selv fra bunnen av ved hjelp av fragmentene vi har sugd til oss fra helheten. Robert Anton Wilson skriver i sin selvhjelpsbok Prometheus Rising (1983): «[T]he human mind behaves as if it were divided into two parts, the Thinker and the Prover. The Thinker can think about virtually everything […] The Prover is a much simpler mechanism. It operates on one law only: Whatever the Thinker thinks, the Prover proves,» og «everybody who sets out to prove that ESP exists succeeds, and everybody who sets out to prove that ESP does not exist also succeeds. “Truth” or relative truth emerges only after decades of experiments by thousands of groups all over the world.» Dette verdenssynet kaller han model agnosticism.12 En ser at det er en slags synkretisme mellom dette livssynet og vitenskapen, selv om det på sett og vis omfavner mye av det vitenskapen avviser blankt. Det kaosmagi og erisianismen prøver å oppnå er et nærmest alkymisk ekteskap mellom vitenskap og religion. Mellom det man ser som håndfaste fakta og det som sår tvil om de håndfaste faktum.

Den andre av de større skikkelsene innen kaosmagien er tegneserieforfatteren Grant Morrison. Han har ikke skrevet mye teori, men hans essay Pop Magic!13 og det delvis selvbiografiske tegneserieeposet The Invisibles har kartlagt hans filosofi og metoder grundig. I Pop Magic! skriver han: «POP MAGIC! is Magic! For the People. Pop Magic! is Naked Magic! Pop Magic! Lifts the 7 veils and shows you the tits of the infinite.» Hans tanker vedrørende hvordan en blir kaosmagiker er vidt forskjellige fra den tredje av disse skikkelsene innenfor moderne okkultisme, Phil Hines tanker. Morrison sier at en trenger å gjøre to ting for å bli kaosmagiker: erklære seg selv som magiker og gjøre det. Essensen i Morrisons filosofi er at magi er et verktøy for allmuen, for å «hacke» virkeligheten slik vi observerer og opplever den. Hine mener det motsatte, han sier i Condensed Chaos (1995: 39) at magi ikke er for alle, det er for de som allerede har denne spesielle kunnskapen. Det kan i seg selv sies å være selvmotsigende, hvis virkeligheten er så tøyelig som kaosmagien mener, burde det være mulig å forandre virkeligheten slik at man ender opp med denne spesielle kunnskapen og forutsetningen for å bruke kaosmagien.

Morrisons filosofi kommer sterkt frem i tegnesiereeposet The Invisibles. Historien er en lang kamp mellom to krefter, og det avsløres til slutt at begge har rett og begge har feil. Siste kapittelet avsluttes med en hvit side, og det er ment at leseren skal projisere sin egen vilje over på den. Resultatet av The Invisibles er noe karakterene i boken kaller Super Context. Det er hvordan vi ser verden etter apokalypsen: Alle ser det de vil se, alle får muligheten til å utøve sin vilje. Sløret er endelig dratt vekk fra øynene våre og menneskeheten er fri til å gjøre akkurat hva vi vil. At leseren blir dratt inn i avslutningen på denne måten er noe som går gjennom i The Invisibles og forfatterskapet hans. Fiksjonsverdener oppleves som like «ekte» som vår verden, det sees på som en måte å realisere viljen vår på. Det er vi som sitter her og finner på unike verdener som kan føles like ekte på oss som denne materielle verden.

Kaosmagi har fokus på praksis og amalgamisering av fiksjon, mytologier og den virkelige verden.14 Det er snakk om å lage seg sin egen virkelighet utifra hva man har å ta av, og som nevnt tidligere er det en uendelig kompleks og uforståelig helhet. Kaosmagi er resultatet av det 20. århundres okkulte og vitenskapelige tradisjoner. Det handler ikke lenger om å oppnå kunnskap ingen andre kan oppnå, eller hedonisme, eller hemmelige ordener. Det handler om at individet, alle individer har det i seg og prøver på en eller annen måte å finne ut av hva det er som skjer og at vi kan ikke gjøre det på samme måte. Vi vite. Som Grant Morrison sa det, «[It’s] not the fantastic thing or the mystic thing or the names of angels. I became interested in what’s actually going on15

Magien har blitt revet ned fra det høyreiste og hemmelige og har, på sett og vis, blitt allemannseie. Det er hvertfall ideen. Det er magi med en postmoderne ironisk distanse og om man ikke kjøper billetten kommer man ikke med på turen, så hva kan det vel skade? Istedet for at magi er kunsten, det store Verket, så blir det en del av kunsten og livet til utøverene, hvor kunsten og fiksjonen prøver å vikle seg inn i virkeligheten. Fra den spede begynnelse med losjene og deres forsøk på det alkymistiske giftemål mellom det okkulte og vitenskapen, har det utviklet seg til et forsøk på å gifte det okkulte med kunsten og fiksjonen.

Litteraturliste:

Hine, Phil. Condensed Chaos. 2005 (1995). 6. utgave. New Falcon Publications.

Lewis David A. Grant Morrison Talks Comics, Magic, Life and Death. 2008. Publishers Weekly. http://www.publishersweekly.com/article/CA6586371.html [sitert 1. desember 2009]

Morrison, Grant. Pop Magic! 2003. http://www.scribd.com/doc/24506/Pop-Magic-by-Grant-Morrison [sitert 30. november, 2009]

Uldal, Geir og Geir Winje. Hekser og healere – Religion og spiritualitet i det moderne. 2007. Høyskoleforlaget.

Wilson, Robert Anton. Cosmic Trigger Volume 1: Final Secret of the Illuminati. 2005 (1977). 19. utgave. New Falcon Publications.

Wilson, Robert Anton. Prometheus Rising. 2005 (1983). 18. utgave. New Falcon Publications.

1Wilson, Robert Anton 1977: 133

2En kan si at gnostisisme er en form for proto-okkultisme, i den forstand at vestlig okkultisme alltid har hatt elementer fra gnostisismen i seg.

3Demiurgen er “skaperguden” i gnostisismen. En falsk gud som hersker over det materielle og stenger veien til den sanne, åndelige verden.

4Tantrisme er en doktrine innenfor hinduismen og buddhismen som bruker praktiske metoder for å oppnå opplysning.

5Horus’ tidsalder er den tidsalderen hvor mennesket frigjør seg fra alle autoriteter, både ytre og indre.

6Thelema er tatt fra Koiné-gresk og betyr vilje.

7Munkens vei (kristendommen), fakirens vei (islam) og yogiens vei (østlige religioner)

8Erisianerenes hellige bok. Hele boken er tilgjengelig her: http://www.poee.org/documents/#PDScan

9Gudinnen Eris avbryter et middagsselskap blant de andre gudene ved å kaste et eple med påskriften “Til den vakreste” inn i spisesalen. Dette fører til splid blant gudene og til menneskehetens første krig. Dette gis som grunn til at erisianere aldri spiser pølser (Uldal, Winje 2007: 128)

10Jøder og muslimer skal ikke spise svinekjøtt, katolikker skal ikke spise kjøtt på fredager, buddhister skal ikke spise kjøtt i det hele tatt og hinduister skal ikke spise kukjøtt.

11 De to siste setningene, “Sannelig. Slik er det.” poengterer at det eneste vi kan være sikre på er usikkerheten.

12Det vil si at en praktiserer ikke agnostisisme bare når det gjelder religion og trosspørsmål. En praktiserer det på absolutt alt, ting som er gitt, vitenskapen, hva en ser når en går en tur i byen etc.

14Morrison er blant annet kjent for å ha påkalt både John Lennon og en tegneseriefigur fra 70-tallet ved navn Metron. Dette er et av mange eksempler på hvordan moderne magi tar i bruk “symboler” som guder. John Lennon-opplevelsen ble nedtegnet i The Invisibles.

15Lewis David A. Grant Morrison Talks Comics, Magic, Life and Death. 2008. Publishers Weekly. http://www.publishersweekly.com/article/CA6586371.html [sitert 1. desember 2009]

Dec 16 2011

- KANYE WEST - MY DARK TWISTED FANTASY BESTE ALBUM I 2011!!

Dec 07 2011

KULE MUSIKKTING 2011

BAD SPIT - ARKANA

BUTTERZ IS THE LABEL OIL GANG HARDDRIVE FORMULA

P MONEY & BLACKS - BLACKS & P

LEX LUGER & WAKA FLOCKA FLAME - DU FLOCKA RANT 10 LEBRON FLOCKA JAMES 3

CHRISSY MURDERBOT - WOMEN’S STUDIES +++ MAN SIZED SAFE

TEETH

MR TICKLE - CITRUS (DON’T GET LEMON) (SHOX REMIX)

SLICK SHOOTA BLIR JUKEKONGEN

JUKE + 160BPM

DISMANTLE - COMPUTATION

CLICKS & WHISTLES ÅRET RUNDT

PEVERELIST - DANCE TIL THE POLICE COME

KLUBB STING FRA APRIL TIL AUGUST (PROPS)

ANSTAM - DISPEL DANCES

B.YRSLF

SKEPTA + DIDDY

WILEY - 100% PUBLISHING + NO SHOW PÅ OSLOLIVE

PREDITAH - EIGHTSOME

A1 BASSLINE

JULIO BASHMORE

2562 - FEVER

WHITE LABEL RIDDIM

FIREWORKZ LIMB BY LIMB - BOUNTY KILLA, SHYSTIE, GHETTS + TRILL!?!!!!!

PHILIP D KICK

CLUELESS - GARAGE + DUBSTEP LP + L2S LP

L2S SOLID YEAR

JAA9 + ONKL P - LASSE + GEIR

MARTYN - GHOST PEOPLE

RUSTIE - GLASS SWORDS

SON OF LIGHT - WAR OF THE WORDS

GREENSLEVES DUBSTEP ER FAKTISK GANSKE KULT (THE BUG!!)

KRIMINELL KUNST (OILERZ)

BAOBINGA - JOINT VENTURE

KIDD - GREATEST HITS + SKØR MAND + NØRREBRO LYDDRENGE

SBTRKT - WILDFIRE

NIGHT SLUGS: BOK BOK - SILO PASS. JAM CITY - WATERWORKS + STREET MIX AV L-VIS 1990

MJ COLE - SATELLITE EP

KRAMPFHAFT - MAKIN MAGIC

LANDO KAL - FURTHER

MARBLE PLAYERS + MARBLE + PELLEGRINO SOUND + CLUB CHEVAL

MATRIMONY RIDDIM

VÅGSBYGD HANDY PÅ CHINESE ROLLERCOASTER

MODESELEKTOR + 50 WEAPONS

OBITS + HOT SNAKES REUNION WTF

OBJEKT

RPS + THOMAX - OFFERGAVE

KATY B - ON A MSSION - BESTE MAINSTREAM SHIT I ÅR HVERTFALL

MAX ROMEO - PROTEST TO THE M1 + BABYLON FALL (GOTH TRAD)

GUCCI MANE - RETURN OF MR ZONE 6 + MIXTAPES GALORE

MACHINEDRUM - ROOM(S) + SEPALCURE

J: KENZO - THE ROTEKS

FJORDEN BABY - SE DEG RUNDT I ROMMET

SEIJI!!

OSSIE

CANBLASTER PÅ STING

APHEX TWIN PÅ ØYA + BORING HOUSE AFTERPARTY PÅ SUKKERBITEN

COSMIN TRG - SIMULAT

VÆRE EN DAG/EN UKE FOR SEN TIL RUBADUBSUNDAY I KØBENHAVN

SUBMERSE OG J-GARAGE

JOOK 10 - THE BEGINNING

REDLIGHT

CAR CRASH SET GIR UT EN EP MED LÅTER EN KIS HAR STJÅLET FRA SOUNDCLOUD. KISEN FAKER SIN EGEN DØD.

PRITCH + TRIM

STREET BASS BOOTLEGS

SEROCEE/LADY CHANN/HEATWAVE

MOSCA - DONE ME WRONG/TILT SHIFT/SWINGTING&BURGABOY REMIX

FADE TO MIND ROSTER

TRAP-A-HOLICS

AT FOLK BRUKER UTTRYKKET POST-DUBSTEP OG ER SERIØSE

HYPERDUB PÅ NUMUSIC 2011

GRIMEBEEFS PÅ TWITTER (WILEY ER ALLTID INVOLVERT)

WARRIOR ONE

ORANGUTANG #1 OG #2 + NITEGRINDER HOTEL + ET SKITTENT KARNEVAL

YARDMAN RIDDIM

FALTYDL - FULLENGDER OG ALLE 12” + EP

CARDOPUSHER

AFRICAN HITECH

PANGAEA - HEX + HESSLE AUDIO/116 AND RISING

S-X - BRICKS 2

SHYSTIE MIXTAPE

MODSMUSIKAL ER DET BESTE SOM HAR HENDT STAVANGER SIDEN “SONNY”

HVOR ER TEMPZ?

1 note

Dec 03 2011
nå er det faen meg personlig, kis

nå er det faen meg personlig, kis

Nov 30 2011
Nov 29 2011

ESSAY - Stil og sjanger i tegneserier

Her er ca 1/3 av teksten min om stil og sjanger i tegneserier, legger ut del 2 og 3 etterhvert som jeg blir ferdig, hvilket vil si forhåpentligvis omkring 14.00 , 1. desember.

essayet ble levert i tide, så her er det i sin helhet med eksempelbilder.


Stil og sjanger i tegneserier

Read More

+

ANALYSE AV LITERACYLOGG

Dette er enda dårligere enn forrige, men har bestemt meg for en 100% publiseringspolicy så alt av oppgaver som blir skrevet i løpet av dette skoleåret skal jeg kaste ut her. Så da får denne potensielle strykoppgaven også bli med.

Read More

Nov 22 2011

THICK DESCRIPTION

Det er en sånn skippertaks-ting på gang her i huset. Den loggen som ble publisert var en del av en oppgave om literacy events/practices som egentlig burde blitt gjort i oktober, men som en skikkelig student så utsettes det så lenge jeg klarer. Her er en såkalt “THICK DESCRIPTION” av loggen jeg mottok av min medstudent. Det var en vanskelig tekst å skrive, for en som bare har skrevet synsende tull tidligere. Dette føles som vitenskap på en helt annen måte, men blir nok i det store og det hele dårlig vitenskap fra min side. Det er vi dog ikke så nøye på akkurat nå, så lenge det blir skrevet, levert og bestått.

Dette var hvertfall en veldig rar tekst å skrive, hvordan samfunnsvitere klarer å jobbe slik som dette skjønner jeg ikke.

Read More

Nov 19 2011

Digital Natives

Første utkast til en tekst som snarest mulig skal bli en Offisiell Innleveringsoppgave i faget Ny skriftkultur. Sosiale medier er min homeboy.

Ok, nå er det erstattet med andreutkastet, som jeg er rimelig sikker på blir sisteutkastet, hvis en ser bort fra kosmetiske justeringer.

Read More

Oct 12 2011
Page 1 of 2